मूलम्
तस्योपकार्यारचितोपकारा वन्येतरा जानपदोपदाभिः ।मार्गे निवासा मनुजेन्द्रसूनोर्बभूवुरुद्यानविहारकल्पाः । । ५.४१ । ।

पदच्छेदः
तस्य उपकार्यारचितोपचाराः वन्येतराः जानपद–उपदाभिः।मार्गे निवासाः मनुजेन्द्रसूनोः बभूवुःउद्यान–विहार–कल्पाः॥४१॥

अन्वयः
उपकार्या–रचितोपचाराः जानपद–उपदाभिः वन्येतराः तस्य मनुजेन्द्रसूनोः मार्गे निवासाः उद्यान–विहार–कल्पाःबभूवुः॥४१॥

सरलार्थः
सन्धिः
समासः
मल्लिनाथटीका

रघुवंशे पञ्चमः सर्गः 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=४१_तस्योपकार्या...&oldid=6073" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्