मूलम्
इत्थं प्रयुज्याशिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशं ।राजापि लेभे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः।।५.३५।।

पदच्छेदः
इत्थं प्रयुज्य आशिषम् अग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशम्।राजा अपि लेभे सुतम् आशु तस्माद् आलोकम् अर्काद् इव जीवलोकः॥३५॥

अन्वयः
अग्रजन्मा इत्थं राज्ञे आशिषं प्रयुज्य गुरोः सकाशं प्रतीयाय। जीवलोकःअर्काद् आलोकम् इव राजा अपि तस्माद् आशु सुतं लेभे ॥३५॥

सरलार्थः
सन्धिः
समासः
मल्लिनाथटीका

रघुवंशे पञ्चमः सर्गः 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=३५_इत्थं_प्रयुज्य...&oldid=6062" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्