२९ प्रातः प्रयाणाभिमुखाय...

मूलम्
प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः।हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्तात्।।५.२९।।

पदच्छेदः
प्रातः प्रयाण–अभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः।हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्तात्॥२९॥

अन्वयः
प्रातः प्रयाण–अभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः(अधिकारिणः)कोशगृहस्य मध्ये नभस्तात् पतितां हिरण्मयीं वृष्टिं शशंसुः ॥२९॥

सरलार्थः
सन्धिः
समासः
मल्लिनाथटीका

रघुवंशे पञ्चमः सर्गः