अनिरोध मनुत्पाद मनुच्छेद मशाश्वतं    |
अनेकार्थ मनानार्थ मनागममनिर्गमम्   ||
यः प्रतीत्यसमुत्पादं  प्रपंचोपशमं शिवम्  |
देशयामास सम्बुद्धास्तं वन्दे वदताम वरं ||
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=मूल_मध्यमक_कारिका&oldid=3814" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्