केषां शब्दानाम् अनुशासनम्?

केषां शब्दानाम् इदम् अनुशासनम्?

उ.-लौकिकानां वैदिकानां च शब्दानाम् इदम् अनुशासनम्।ये शब्दा: लोकानां मुखे सन्ति, ते लौकिका: शब्दा:।यथा गौ: अश्व: पुरुष: इत्यादय:।ये च शब्दा वेदे सन्ति, ते वैदिका: शब्दा: यथा अग्निमीळे पुरोहितम्...।

पस्पशाह्निक-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह: