उच्चारदोषाणामपि उपदेश: किमर्थं न क्रियते?

उच्चारदोषाणामपि उपदेश: किमर्थं न क्रियते? इत्संज्ञकानां स्थाने तेषां योजना शक्या।
सत्यमेतत् ।तथापि पाणिने: एतद् नाभिमतम्।अत: उच्चारदोषाणाम् उपदेश: मास्तु।

पस्पशाह्निक-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह: