आर्य शालिस्ताम्बा सूत्र

आर्य शालिस्ताम्बा सूत्र

प्रतीत्यासमुत्पादों नाम?
प्रतीत्यासमुत्पादों नाम यदीदम-अस्मिन सतीदं भवति , अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते यदूता

अविद्याप्रत्यया: संस्कारा: |
संस्कारा:प्रत्ययं विज्ञानं |
विज्ञानप्रत्यय नामरूपं |
नामरूपप्रत्ययं षडायातानं |
षडायातानाप्रत्याया: स्पर्ष: |
स्पर्शप्रत्यया वेदना |
वेदनाप्रत्यया तृष्णा |
तृष्णा प्रत्यायामुपादानाम | 
उपादानप्रत्ययो भावा: | 
भावप्रत्यया जाती |
जातिप्रत्यया जरामारानाशोका परिदेवादु: खादौर्मनास्यो पायासा: संभवन्ति |

एवमस्य केवलस्य महतो दू:खास्कंधास्य समुदायों भवति |
तत्र

अविद्यानिरोधात सम्स्कारानिरोधा: |
सम्स्कारानिरोधा द्विज्ञानानिरोधा: |
विज्ञानानिरोधान्नामारूपनिरोधा: |
नामारूपनिरोधात षडायातानानिरोधा: |
षडायातानानिरोधात स्पर्शानिरोधा: |
स्पर्शनिरोधात वेदानानिरोधा: |
वेदानानिरोधात त्रिश्नानिरोधा: |
तृष्णा निरोधादुपादानानिरोधा: |
उपादानानिरोधाद्भावानिरोधा: |
भवनिरोधाज्जातिनिरोधा: |
जातिनिरोधाज्जरामारानाशोकापरिदेवादु: खादौर्मानास्योपायासा निरुध्यन्ते |

एवमस्य केवलस्य महतो दू:खास्कंधास्य निरोधो भवति | अयमुच्यते प्रतीत्यासमुत्पादों भगवता ||