अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य माध्वमतेन व्याख्यानं .....।

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य माध्वमतेन व्याख्यानं कुरुत।

व्यासमुनिना ब्रह्मसूत्राणि रचितानि।तेषु एतत्प्रथमं सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति।
अथ अतः ब्रह्मजिज्ञासा इति पदच्छेदः।
अतः इति पदं हेतुनिर्देशपरम्।मोक्षः विष्णुप्रसादं विना न लभ्यते।विष्णुप्रसादः च ज्ञानं विना न लभ्यते।तस्मात् ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति अतः इति पदस्य अर्थः।

सर्वदर्शनसङ्ग्रह-प्रश्नोत्तराणि सर्वदर्शनसङ्र्लहे माध्वमतम्